సంక్షిప్త గీతాధ్యయన పుష్పం

Summary of a study on Bhagawad Gita

మూలము : శ్రీ వ్యాస మహర్షిచే విరచించబడిన జయము / మహాభారతము (భీష్మ పర్వము)

అధ్యయన వ్యాఖ్యానము : (అధ్యయన విద్యార్థి) యేలేశ్వరపు హనుమ రామకృష్ణ (YHRK)

1.) అర్జున విషాదయోగ పుష్పము (వైరాగ్యం)


2.) సాంఖ్యయోగ పుష్పము (వివేచన - విశ్లేషణ)


3.) కర్మయోగ పుష్పము (అనాసక్తితో నియమిత కర్మ)


4.) జ్ఞానయోగ పుష్పము (బ్రాహ్మీభావన జోడించిన కర్మ)


5.) కర్మసన్యాసయోగ పుష్పము (ఆత్మయోగ సాధనగా కర్మ సమర్పణ)


6.) ఆత్మసంయమ యోగపుష్పము (ధ్యానం ద్వారా ఆత్మోపాసన)


7.) విజ్ఞానయోగ పుష్పము (జ్ఞానముయొక్క ప్రత్యక్షానుభవం)


8.) అక్షర పరబ్రహ్మ యోగ పుష్పము (మార్పులేని ఆత్మతో సంయోగం)


9.) రాజవిద్యా-రాజగుహ్య యోగ పుష్పము (దృశ్యమును ఆత్మ స్వరూపంగా ఆస్వాదన)


10.) విభూతియోగ పుష్పము


11.) విశ్వరూప సందర్శనయోగ పుష్పము


12.) భక్తియోగ పుష్పము


13.) క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగ పుష్పము


14.) గుణత్రయ విభాగయోగ పుష్పము


15.) పురుషోత్తమ ప్రాప్తియోగ పుష్పము


16.) దైవాసుర సంపత్‌ విభాగయోగ పుష్పము


17.) శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగ పుష్పము


18.) మోక్షసన్యాస యోగ పుష్పము